Startup We are @U&V.com
Startup Startup

@ startup |

கடினமாக உழைக்காதே |Warren Buffett Motivational Video in Tamil

Warren Buffett is the world's richest investor, philosopher, and one of the most famous billionaire in the world. At age 11 he starts his first investment on the stock right then he do investments in a very smart manner. He has top-rated success records on investing for more than 70 years.

In this video, we are going to show a few advice Buffett gives to the younger generation on money-making and easily become financially independent. without wasting any time let's start the video.

1
Startup Startup

@ startup |

எவனுக்கும் அடங்காதே... ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் lifestory
Wasim Suhaif, Aadhil, Gopi Ramasamy and 3 more reacted.
6 2 1 4
Startup Startup

@ startup |

உன்னைச் செல்வந்தனாக்கும் 4 தந்திரங்கள் Warren Buffet Motivational Video in Tamil
1
Startup Startup

@ startup |

இந்த BUSINESS Secretsஐ வேறு யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் | SUXUS | Faizal Ahmed
Startup Startup

@ startup |

DR Raichal Rabecca | கஷ்டமான நேரத்தில் எப்படி மனம் தளராமல் இருப்பது? | Motivation
Startup Startup

@ startup |

பிச்சை எடுத்த பையன் இன்று World Famous| World Cup Football | Kannadoss |
1
Startup Startup

@ startup |

உங்களாலும் முடியும்?????

உங்களாலும் முடியும்👍👍👍👍👍

நல்ல மனமும் , நல்ல செயலும் , நல்ல எண்ணங்களுமே இவரை உயர்த்தி இருக்கிறது !
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

2
Startup Startup

@ startup |

பயம் ஓர் குற்றமல்ல | Sundar Pichai Motivational Video in Tamil
1 2